VARTOTOJO SUSITARIMAS DĖL VALSTYBĖS PASLAUGOS (revolutionrp.lt)
(viešas pasiūlymas)

Ši sutartis yra pripažįstama viešu pasiūlymu (toliau - Pasiūlymas). Remiantis Lietuvos civilinio kodekso 438 straipsniu, besąlygiškas šio pasiūlymo sąlygų priėmimas (priėmimas) laikomas Kliento mokėjimu už rangovo siūlomas paslaugas pagal šį pasiūlymą.

Šis pasiūlymas, sudarytas priėmus, nereikalauja abipusio pasirašymo ir galioja elektronine forma. Kliento naudojimasis Paslauga reiškia, kad Klientas sutinka ir įsipareigoja laikytis visų šių Pasiūlymo sąlygų.

1. Terminai ir apibrėžimai

Paslauga yra nustatyta vieta internete (virtualioje erdvėje), kurioje informacija yra, tam tikru būdu dekoruota ir struktūrizuota. Šiame pasiūlyme Paslauga yra svetainė, esanti internete adresu: revolutionrp.lt

Klientas - Paslaugos vartotojas, sumokėjęs už pasirinktas paslaugas.

Paslaugos - Paslaugos, kurias Rangovas teikia per Paslaugą.

Pasiūlymas - ši viešoji sutartis, kurioje pateikiamas taisyklių ir nuostatų, kurių pagrindu veikia ši paslauga, sąrašas, taip pat visi rangovo ir užsakovo santykių procesai.

2. Pasiūlymo dalykas

2.1. Vykdydamas šį pasiūlymą, Rangovas, nuo to momento, kai Klientas jį priima, teikia Klientui paslaugas, skirtas įsigyti papildomų premijų (aukoti) licencijuotame žaidime „Grand Theft Auto V“ „Rage MP“ platformoje „revolutionrp“ projektas (toliau - Paslaugos), išsamus aprašymas ir esminės jo teikimo sąlygos yra Tarnyboje tuo metu, kai Klientas priima šį pasiūlymą.
2.2. Klientas įsipareigoja sumokėti už Paslaugas pagal kainas, nurodytas Paslaugoje: revolutionrp.lt/donate
2.3. Rangovas įsipareigoja tinkamai suteikti Užsakovui Paslaugas.
2.4. Rangovas teikia užsakovui šių rūšių paslaugas:
2.4.1. Asmeninės sąskaitos papildymas žaidimo valiuta.
2.4.2. Slapyvardžio pakeitimas.
2.4.3. Žaidimo įspėjimo (varna) pašalinimas.
2.4.4. Kitos paslaugos, kurias klientas gali gauti šio pasiūlymo priėmimo metu.
2.5. Klientas moka už suteiktas ir priimtas Paslaugas šiame pasiūlyme numatytu būdu ir sąlygomis.
2.6. Paslaugas rangovas teikia nuotoliniu būdu per Paslaugą.

3. Pasiūlymo priėmimas

3.1. Klientas priima šį pasiūlymą yra mokėjimas už Paslaugas šiame pasiūlyme numatytu būdu ir Paslaugos funkcionalumu.
3.2. Pasiūlymo priėmimo laikotarpis atitinka laikotarpį, per kurį Rangovas pateikia šį pasiūlymą Paslaugoje.

4. Paslaugų teikimo tvarka ir terminas

4.1. Prieš pradedant teikti Paslaugas, Klientas pasirenka Paslaugų tipą, kuris galimas Pasiūlymo priėmimo metu, ir už juos sumoka.
4.2. Licencijuoto žaidimo „Grand Theft Auto V“ galiojimo terminą ir naudojimą licencijuojamame žaidime „Grand Theft Auto V“ „Rage MP“ platformoje „revolutionrp“ projekte nurodo Rangovas tarnyboje, priklausomai nuo užsakyto tipo. Paslaugos.
4.3. Norėdami užsisakyti mokamas Paslaugas, Klientas įsipareigoja savo sąskaitoje (kortelės sąskaitoje) turėti teigiamą likutį, kurio pakanka užsakyti pasirinktas Paslaugas.
4.4. Neatlikus mokėjimo arba nevisiškai sumokėjus, Vykdytojas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Užsakovui, kol Klientas tinkamai įvykdys savo finansinius įsipareigojimus.
4.5. Vykdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu reikalauti iš Kliento patvirtinti jo nurodytus duomenis registracijos metu ar vėliau naudojantis Paslauga. Jei užsakovas jų nepateikia, rangovas gali tai laikyti netikslios informacijos pateikimu, kurį klientas pateikia užblokuodamas kliento sąskaitą, norėdamas įvesti asmeninę sąskaitą.

5. Paslaugų kaina ir mokėjimo tvarka

5.1. Paslaugų, kurias Vykdytojas teikia Klientui pagal šį pasiūlymą, kaina nurodoma Paslaugoje, atsižvelgiant į pasirinktą Paslaugų tipą.
5.2. Paslaugų kaina yra aktuali priimant šį pasiūlymą, tačiau Vykdytojas gali ją pakeisti vienašališkai, nepranešdamas apie tai Klientui.
5.3. Pasirinkęs būtinas Paslaugas, Klientas per Paslaugą sugeneruoja sąskaitą už apmokėjimą, nurodydamas bendrą pasirinktų Paslaugų kainą.
5.4. Mokėjimą už Paslaugas atlieka Klientas Paslaugoje nurodytu būdu (įskaitant mokėjimo unit.ay.ru funkcionalumą).
5.5. Sumokėjus už Paslaugas, Klientui suteikiama galimybė naudotis „Paslaugomis“ licencijuotame žaidime „Grand Theft Auto V“ „revolutionrp“ platformoje „Rage MP“ platformoje.

5.6. Kliento sutikimas dėl naujų Paslaugų kainų yra apmokėjimas už tokias Paslaugas, atsižvelgiant į pasikeitusias kainas. Jei Klientas nesutinka su naujomis kainomis, jis turi teisę atsisakyti mokėti už Paslaugas. Tokiu atveju Kliento ir Rangovo pasiūlymas laikomas nutrauktu ir praranda teisinę galią.
5.7. Paslaugos paslaugos neapmokestinamos PVM (Lietuvos mokesčių kodekso 2 punktas, 346.11 straipsnis, 26.2 skyrius).
5.8. Šalys atsiskaito Lietuvos rubliais.

6. Paslaugų priėmimas ir teikimas. Grąžinimo politika

6.1. Pirkdami kreditus, o vėliau naudodami juos paslaugoms serveryje, Jūs (pirkėjas) besąlygiškai sutinkate laikytis numatytų žaidėjų bei administratorių taisyklių.
6.2. Taisyklių nesilaikantis ar savo žaidėjo statusu piktnaudžiaujantis asmuo gali būti baudžiamas jo įsigytų paslaugų anuliavimu serveryje. Pinigai už anuliuotas paslaugas yra negrąžinami.
6.3. Jei suteiktos paslaugos veikia taip, kaip numatyta, pinigai už jas negrąžinami.

7. Šalių teisės ir pareigos

7.1. Rangovas įsipareigoja:
7.1.1. Teikti paslaugas kokybiškai ir visiškai laikantis šio pasiūlymo sąlygų.
7.1.2. Pateikite Klientui naujausią informaciją apie Paslaugų kainas, taip pat Paslaugų aprašymą.
7.1.3. Teikti paslaugas būdais, kurių nedraudžia dabartiniai Lietuvos įstatymai.
7.2. Rangovas turi teisę:
7.2.1. Pakeiskite šio Pasiūlymo sąlygas ir Paslaugų kainas vienašališkai, apie tai pranešdami Klientui, Paslaugoje paskelbdami naują Pasiūlymo versiją.
7.2.2. Laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą, jei Klientas nesumoka pagal šio pasiūlymo sąlygas.
7.2.3. Reikalauti iš Kliento sumokėti už Paslaugas pagal pasirinktą Paslaugų tipą.
7.2.4. Bet kada galite pakeisti Paslaugos dizainą, jos turinį, paslaugų sąrašą, pakeisti ar papildyti programinę įrangą ir kitus objektus, naudojamus ar saugomus Tarnyboje, bet kokiose serverio programose bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo.
7.2.5. Jei reikia, nusiųskite Klientui el. Paštu, naudodamasis Paslauga ir kitomis prieinamomis pranešimų priemonėmis apie naudojimąsi Paslauga.
7.2.6. Bet kada ir bet kokia forma prašykite Kliento sutikti su asmens duomenimis Paslaugoje ir tuo, kad Tarnyboje paskelbti asmens duomenys bus laikomi viešai prieinamais.
7.2.7. Nustatykite papildomus apribojimus naudotis Paslauga, taip pat bet kada pakeiskite tokius apribojimus.
7.2.8. Sistemingai pažeidus šios Sutarties sąlygas ir kitus teisinius dokumentus, reglamentuojančius Kliento ir Rangovo santykius, užblokuokite sąskaitą.
7.3. Klientas įsipareigoja:
7.3.1. Laiku atsiskaityti už Rangovo paslaugas Pasiūlyme numatytu būdu ir sąlygomis.
7.3.2. Prieš priimdami pasiūlymą, visiškai susipažinkite su Pasiūlymu. Paslaugos naudojimas reiškia besąlygišką Kliento pasiūlymo priėmimą pagal galiojančius Lietuvos įstatymus.
7.3.3. Bent kartą per du mėnesius susipažinti su šio Pasiūlymo sąlygomis ir Paslaugų kainomis.
7.3.4. Nenaudokite jokios įrangos, prietaisų, programinės įrangos ar kitų būdų, kad trukdytumėte Rangovo veiklai teikiant paslaugas.
7.3.5. Saugokite informacijos ir komercinių paslapčių, kurios tapo žinomos vykdant šį pasiūlymą, konfidencialumą.
7.4. Klientas turi teisę:
7.4.1. Reikalauti, kad rangovas tinkamai vykdytų šio pasiūlymo sąlygas.

8. Pasiūlymo galiojimo laikotarpis, Pasiūlymo pakeitimo ir nutraukimo procedūra

8.1. Pasiūlymas galioja nuo to momento, kai Klientas priima jo sąlygas (Pasiūlymo priėmimas), šiame pasiūlyme nustatyta tvarka, ir galioja tol, kol Rangovas atšaukia Pasiūlymą.
8.2. Pasiūlymą Vykdytojas arba Užsakovas gali bet kada nutraukti vienašališkai.
8.2.1. Rangovas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas tol, kol Užsakovas sumoka už Paslaugas.
8.2.2. Rangovas turi teisę nutraukti Paslaugų teikimą vienašališkai nutraukdamas Pasiūlymą šiais atvejais:
- Kliento pažeidimas šio pasiūlymo ir kitų jo priedų sąlygose;
- bet kokius Kliento veiksmus, dėl kurių nepavyko atlikti Paslaugos veikimo;
- naudotis gautomis Paslaugomis neteisėtais tikslais.

9. Atsakomybė

9.1. Šalys yra atsakingos už savo įsipareigojimų pagal šį pasiūlymą nevykdymą ar netinkamą vykdymą pagal jo sąlygas ir pasiūlymo nereglamentuojamoje dalyje - pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus.
9.2. Kalbant apie trečiosioms šalims priklausančios kompiuterio ir kitos įrangos, ryšio kanalų ir (arba) kompiuterių programų naudojimą, teikdamos paslaugas, Šalys susitaria, kad Rangovas neatsako už bet kokius vėlavimus, pertraukimus, tiesioginę ir netiesioginę žalą ar nuostolius atsirandantys dėl bet kurios elektroninės ar mechaninės įrangos ir (arba) kompiuterių programų defektų arba dėl kitų objektyvių technologinių priežasčių, taip pat dėl ​​trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo, duomenų perdavimo ar ryšio problemų, elektros energijos tiekimo sutrikimų. Vykdytojas neatsako, jei Klientas negauna galimybės naudotis Paslauga, tačiau stengiasi pasiekti nenutrūkstamo prieigos prie Paslaugos rezultatą.
9.3. Užsakovui pažeidus mokėjimo už Paslaugas sąlygas, Vykdytojas turi teisę vienašališkai sustabdyti ar nutraukti Paslaugų teikimą, kol Klientas įvykdys savo finansinius įsipareigojimus.

10. Įsipareigojimai

10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šį pasiūlymą nevykdymą, jei toks nesugebėjimas atsirado dėl įsipareigojimu aplinkybių, kurios atsirado po Pasiūlymo sudarymo, kurių šalys negalėjo numatyti ar užkirsti jiems kelio.
10.2. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių Šalys nurodo tik šiuos įvykius, dėl kurių atitinkama šalis neįmanoma vykdyti įsipareigojimų: žemės drebėjimai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės, gaisrai, branduolinės ir kitos pramoninės avarijos, taip pat streikai, kariniai veiksmai, pilietiniai neramumai ar valstybinių organų veiksmai, trukdantys įvykdyti Pasiūlymo sąlygas. Visos kitos kliūtys, neatsižvelgiant į jų pobūdį ar ypatybes, nelaikomos nenugalimos jėgos aplinkybėmis, išskyrus tas kliūtis, kurias Šalys specialiai pripažins dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
10.3 Šalis, remdamasi nenugalimos jėgos (Įsipareigojimai) aplinkybėmis, privalo nedelsdama informuoti kitą Šalį apie tokių aplinkybių atsiradimą ir nutraukimą bei jų įtaką atitinkamos Šalies gebėjimui raštu vykdyti savo įsipareigojimus pagal šį pasiūlymą.
10.4. Įsipareigojieji veiksmai atideda įsipareigojimų vykdymą laikotarpiui, per kurį tokie veiksmai vyksta. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys privalo nedelsdamos pradėti vykdyti savo įsipareigojimus.
10.5. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai bus paraginti patvirtinti šių aplinkybių buvimą ir jų trukmę.

11. Arbitražinė išlyga

11.1. Kilus ginčams šiame pasiūlyme numatytais ar su juo susijusiais klausimais, Šalys imsis visų priemonių jiems išspręsti per derybas.
11.2. Jei neįmanoma išspręsti šių ginčų derybų būdu, jie bus sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus.
11.3. Visi Šalių ginčai, dėl kurių nebuvo susitarta, bus sprendžiami rangovo buvimo vietos teisminėse institucijose.

12. Išskirtinis ir autorių teisės

12.1. Klientas pripažįsta, kad Rangovas yra Paslaugos autorių teisių savininkas. Klientas savo noru pasirenka Paslaugą, norėdamas užsisakyti Paslaugas.
12.2. Klientas neturi teisės modifikuoti Paslaugos ir atlikti jos atvirkštinės inžinerijos, o tai reiškia programinės įrangos išskaidymą, siekiant nustatyti Paslaugų struktūrą, dizainą, koncepciją ir metodiką.
12.3. Klientas turi teisę šio Paslaugos tikslais naudoti Paslaugos, kurią teikia Vykdytojas, funkciją tik pagal paskirtį.
12.4. Užsakovui pažeidus šiame Pasiūlymo skyriuje nurodytas Rangovo teises, Klientas atsako pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus.
13. Nekomercinis paslaugos naudojimas
13.1. Paslauga skirta tik asmeniniam naudojimui. Klientai negali naudotis Paslauga ar joje esančiu turiniu (įskaitant, bet neapsiribojant, kitų vartotojų turinį, nuotraukas, dizainą, tekstą, grafiką, atvaizdus, ​​vaizdo įrašus, informaciją, logotipus, programinę įrangą, garso failus ir kompiuterio kodus) vykdant bet kokią komercinę veiklą, pvz., reklamuoti ar primesti vartotojui bet kokius produktus ar paslaugas, kurių rangovas nesiūlo asmeniniam naudojimui.

14. Garantijų atsisakymas

PASLAUGOS TEIKIAMOS "KOKIA YRA", BE KOKYBĖS ar TINKAMUMO GARANTIJŲ DĖL AIKŠČIO AR NETIESIOGINIO TIKSLO. PASLAUGA NEGARANTUOJA, KAD dirbs nuolat ir be klaidų. Rangovas yra teisus (ir tai yra esminė paslaugų teikimo sąlyga), nepaaiškinant priežasčių, kodėl atsisakoma prieigos prie paslaugų visiems vartotojams ar bet kuriam iš jų tam laikui ar visam likusiam, esminiam. Rangovas bet kuriuo metu pasilieka teisę sustabdyti paslaugų teikimą vartotojams, nepaaiškinant priežasčių. Rangovas negarantuoja ir nėra atsakingas už informacijos, pateikiamos trečiosioms šalims, internetinius šaltinius, susijusius su paslaugomis, tikslumą, naujausią, žalingą ir patikimumą. VYKDAMAS ŠIOS NUORODOS, VARTOTOJAS PATIKRA, KAD VARTOTOJAS VEIKIA TIK JŪSŲ RIZIKA. TEIKĖJAS NEGARANTUOJA PASLAUGOS VARTOTOJŲ POŽIŪRIO TURINIO SAUGUMO, JEIGU VARTOTOJAS SUINTERESUOJA IŠSAUGOTI BET KURĮ PASLAUGOS VARTOTOJUOSE NAUDOTĮ, NAUDOTI. VARTOTOJAS PATVIRTINA, KAD JIS NAUDOJAsi PASLAUGOMIS SAVO RENGTAS VIENU. Rangovas negarantuoja, kad JOKIOS INFORMACIJOS, PATEIKTOS VARTOTOJŲ PASLAUGOS PAGRINDUI, ATITIKTŲ PATIKIMUMO, TIKSLUMO IR ATNAUJINIMO KRITERIJAI. TEIKĖJAS NEGARANTUOJA, KAD KITŲ VARTOTOJŲ PATEIKTA INFORMACIJA NEGALĖTŲ PADARYTI VARTOTOJO DORINIO ŽALOS, SVEIKATOS AR ŽALOS.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Rangovas neduoda garantijų ir neatsako už neatitikimą tarp teikiamų Paslaugų ir konkrečių Kliento tikslų ir (arba) lūkesčių.
15.2. Klientas neturi teisės perduoti (perleisti) jokiai trečiajai šaliai savo teisių ir (arba) pareigų pagal šį pasiūlymą be išankstinio rašytinio rangovo sutikimo.
15.3. Jei kuri nors iš šio Pasiūlymo sąlygų / sąlygų yra pripažinta negaliojančia, tai nereiškia, kad negalioja kitos jo sąlygos / sąlygos ir šis pasiūlymas bei visas jo vykdymas, tarsi tokia sąlyga niekada nebūtų buvusi šio pasiūlymo dalimi.
15.4. Šis pasiūlymas reiškia visišką užsakovo ir rangovo susitarimą. Rangovas neprisiima jokių sąlygų ir įsipareigojimų, susijusių su Pasiūlymo dalyku, išskyrus tuos, kurie nurodyti Pasiūlyme.
15.5. Šis pasiūlymas, parengtas rusų kalba, yra viešoji sutartis, jame pateikiamos visos esminės Paslaugų teikimo per Paslaugą sutarties sąlygos ir jis skirtas neapibrėžtam asmenų ratui.

Paskelbimo data: 2021.06.29